12/05/2016

Общи условия

                                                              Този уебсайт е собственост на Сивак 77ЕООД.

Сивак 77ЕООД си запазва правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

  1. Съдържанието на сайта sivak77.com -текстове, изображения, мултимедия или други материали, са обект на авторски права наСивак 77 ЕООД. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт и/или съдържанието му без предварително изрично писмено разрешение от Сивак 77ЕООД.
  2. Сивак 77ЕООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски, за което предварително се извиняваме.Сивак 77ЕООД не носи отговорност за възникнали проблеми, загуба на информация, физически, психически или каквито и да било щети в следствие употребата на сайта или който и да е продукт или услуга предлагани от нас. При никакви обстоятелства Сивак 77ЕООД не може да бъде отговорна за преки, косвени, специални, случайни или предизвикани щети или загуби.Ползването на данните и информацията съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право –Сивак 77ЕООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.
  3. Можете да използвате този сайт без сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. Лични данни трябва да въведете единствено при попълване на формите за контакт. Тези данни се събират и използват за извършване на услугата, която сте заявили.Сивак 77ЕООД не продава, отдава под наем, разменя или по какъвто и да било друг начин разпространява информацията Ви към трети лица. 
  4. Цените посочени на sivak77.com могат да бъдат променяни по всяко време без да е необходимо предварително уведомяване на потребителите за това. При промяна на цената Потребителят е задължен да заплати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора, без значение дали е по-висока или по-ниска от по-късно обявената.При допуснати технически грешки на публикуваната в сайта информация, Сивак 77ЕООД има право да откаже изпълнение на договора без да дължи обезщетение на потребителя, освен в случай на заплатени от него суми, които му се възстановяват.Ако има влезли в сила намаления на продукти и услуги, старата цена се задрасква, а до нея се обявява новата по-ниска цена. Намаленията са в сила до конкретна дата, ако е посочена такава или до изчерпване на количествата- ако крайна дата липсва.

 

Начало                                                                                                                                                                                                             Рекламации

UA-79828566-1