01/12/2019

Гаранционни условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Сивак 77 ЕООД, гарантира качеството на изделията , които произвежда, както следва:

– Стъклопакет – 60 месеца /в случай на разхерметизация/

– Обков, аксесоари и монтаж – 24 месеца/при повреда на механизъм за двуплоскостно отваряне, дръжка или панта/

– Профили: – 10 години за профили българско производство ; 20 години за профили немско производство

Сроковете започват да текат от датата на приемо – предавателния протокол по чл.4 от сключения между Сивак 77 и Възложителя договор.

Сивак 77 ЕООД носи гаранционна отговорност за изделнята само, ако са спазени условнята за тяхната експлоатация и в случаите, в които възникналите дефекти или повреди, не са резултат от обикновеното износване, неправилно съхранение или използване на изделията от страна на клиента.

По време на гаранцнонния Сивак 77 ЕООД, отстранява безплатно всички повреди и да заменя повредените елементи, когато не могат да бъдат поправени с нови.

При възникване на повреда или поява на скрит недостатък, клиентът уведомява Сивак 77 ЕООД за характера на повредата и датата на възникването и.
Сивак 77 ЕООД ще изпрати специалисти за отстраняване на дефектите, в разумен срок, от получаване на уведомлението.

Гаранцията е невалидна в следните случаи:

(1) При механична повреда от страна на клиента/счупване на стъклопакета, нараняване на профила;
(2) При неправилна експлоатация на обкова/ завъртане на дръжката на двуплоскостен механизъм при незатворено положение на крилото/
(3) При ремонт на стъклопакета или дограмата от лице, различно от Сивак 77 ЕООД, като изпълнител, /друго юридическо лице или физически лица , които не са служители или представители на фирма Сивак 77 ЕООД/
(4) При повреда в случай на пожар, наводнение, природни бедствия и др.
(5) При повреда в случай на нагряване от отоплителни или други уреди, въздействие с химически или абрезивни вещества и др.

При наличне на обстоятелства описани по-горе, възложителят заплаща ремонта за своя сметка и всички свързани с него разходи.

Всички гаранцинни условия, са описани подробно в договорите, сключвани между Сивак 77 ЕООД и клиентите на дружеството.